Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów na przełomie roku w zakładowym planie kont.

W zakładowym planie kont, przy zakończeniu roku podatkowego szczególne znaczenie mają konta zespołu "6" - „rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów". Na kontach zespołu 640-650 uwzględniamy koszty rozliczane w czasie, według zasad określanych w art. 39 ustawy o rachunkowości, bądź przychody zafakturowane po dacie ich zaistnienia w następnym roku podatkowym. Są to koszty: