Nowe zasady zwrotu podatku VAT za zakupy poza granicami Polski.

 

Dotacje unijne

Od 01.01.2010r następuje zmiana określająca nowe zasady zwrotu VAT podatnikom Unii Europejskiej, związana z wprowadzeniem dyrektywy Rady z 12.02.2008r nr 2008/9/WE. Zgodnie z wprowadzoną dyrektywą wnioski będą składane w formie elektronicznej, w państwie właściwym dla siedziby podatnika, a nie jak do tej pory w państwie, w którym dokonywano zakupów. Został wydłużony termin na wystąpienie o zwrot VAT do dnia 30 września roku kalendarzowego następującego po okresie zwrotu (do tej pory był to termin 30 czerwca). Przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać o zwrot za okresy minimum trzymiesięczny lub za cały rok podatkowy.

Po zmianie wystarczy do wniosku załączyć w formie elektronicznej kopie dokumentów importowych, a nie jak do tej pory oryginałów. Przed dalszym przesłaniem wniosku do państwa członkowskiego, które będzie dokonywać  zwrotu, państwo siedziby płatnika będzie wstępnie weryfikować , czy wnioskodawca jest płatnikiem VAT, czy nie wykonuje transakcji wyłącznie zwolnionych od VAT, lub czy nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Po otrzymaniu wniosku państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o dacie otrzymania wniosku oraz w terminie 4 miesięcy od tej daty musi powiadomić przedsiębiorcę o podjętej decyzji o zwrocie VAT. Kwota zwrotu podatku nie może być niższa niż równowartość w złotych 400 euro w wypadku okresu krótszego niż rok podatkowy (ale nie krótszego niż 3 miesiące) i 50 euro w wypadku zwrotów dotyczących całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące roku. Faktura lub dokument, który ma być podstawą zwrotu nie może opiewać na niższa kwotę niż równowartość w złotych 250 euro.

Wypłata zatwierdzonej kwoty powinna nastąpić nie później niż do 10 dni roboczych od chwili powiadomienia o decyzji.  W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji dotyczących decyzji o zwrot VAT, termin na jej podjęcie może zostać wydłużony do 8 miesięcy. W razie opóźnienia wypłaty przedsiębiorcy będą przysługiwały odsetki liczone od dnia następującego po upływie terminu do wypłaty.