Dotacje unijne

Dotacje unijne

Minął termin składania wniosków o pozyskanie dotacji unijnych.  Pozytywne rozpatrzenie wniosku, to połowa sukcesu, kolejnym krokiem powinno być jej właściwe rozliczenie, niewłaściwe będzie skutkować  zwrotem całości lub części dotacji wraz z odsetkami.  Dotacje unijne jako środki publiczne podlegają szczególnie rygorystycznym kontrolom.  Nad właściwym wydawaniem środków unijnych sprawują pieczę instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów operacyjnych (Instytucje Zarządzające, Instytucje Wdrażające, Instytucje Pośredniczące). Kontrolować prawidłowość wydanych dotacji mogą również inne zewnętrzne organy: urzędy kontroli skarbowej, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Zamówień Publicznych, Komisja Europejska.

Za nieprawidłowość zgodnie z art.2 pkt.7 rozporządzenia 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r należy uważać wszelkie naruszenie przepisu prawa wspólnotowego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby powodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Nieprawidłowość występuje także w przypadku naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa krajowego.  Wyróżnione następujące typy nieprawidłowości:

  • Nieprawidłowości w rozliczaniu płatności oraz w rzetelności prowadzonych dokumentów księgowych, np.: brak rozliczenia, błędne rozliczenie, sfałszowane rozliczenie.
  • Nieprawidłowości dotyczące wniosków o dofinansowanie, wykrycie po zatwierdzeniu wniosku, np.: brakujące lub niekompletne dokumenty, nieprawidłowe dokumenty handlowe, niewystarczające zaświadczenia, sfałszowane dokumenty.
  • Nieprawidłowości dotyczące oszustw.
  • Nieprawidłowości dotyczące kwalifikowalności
  • Nieprawidłowości dotyczące warunków zawartych w umowie.
  • Nieprawidłowości dotyczące realizacji projektu.
  • Inne nieprawidłowości, np.: nieprawidłowości stosowania ustawy- Prawo zamówień publicznych, wydatki niekwalifikowane, niewykonane przedsięwzięcie, brak dokumentów księgowych.

W celu prawidłowego rozliczenia projektu należy prowadzić dokumentacje związaną z wydatkowaniem środków publicznych w sposób rzetelny i na bieżąco, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.