Zakładowy plan kont - rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów na przełomie roku w zakładowym planie kont.

W zakładowym planie kont, przy zakończeniu roku podatkowego szczególne znaczenie mają konta zespołu "6" - „rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów". Na kontach zespołu 640-650 uwzględniamy koszty rozliczane w czasie, według zasad określanych w art. 39 ustawy o rachunkowości, bądź przychody zafakturowane po dacie ich zaistnienia w następnym roku podatkowym. Są to koszty:

  • Rozliczenia międzyokresowe czynne - poniesione już koszty działalności operacyjnej, które dotyczą przyszłych okresów, a w szczególności: opłacone zazwyczaj na okres roku, „z góry": abonamenty, polisy, czynsze umowne, koszty prac rozwojowych przez okres ich trwania.

  • Rozliczenia międzyokresowe bierne - prawdopodobne zobowiązania z tytułu kosztów działalności operacyjnej przypadające na bieżący okres, wynikające w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez jej kontrahentów w sytuacji gdy kwotę można oszacować w wiarygodny sposób.