Zasada memoriałowa a zakończenie roku

Ujęcie kosztów zgodnie  z okresem, w którym zostały poniesione a fakturowane po dacie zakończenia roku.

Jeżeli jednostka otrzyma fakturę wystawioną w 2009r dotyczącą kosztów z 2008r, powinna ująć koszty w księgach rachunkowych grudnia 2008r. Taki sposób zarachowania kosztów jest zgodny z zasadą memoriału, art. 6, ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zasada memoriałowa zobowiązuje jednostki do ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich obciążających jednostkę kosztów związanych z osiągniętymi, przypadającymi na rzecz jednostki przychodami dotyczącymi danego roku obrotowego bez względu na termin ich zapłaty zgodnie z przepisami podatkowymi. Księgowania dokonuje się za pomocą dowodu „PK" -„Polecenia Księgowania" i zgodnie z zakładowym planem kont księguje się na kontach:

WN: konto zespołu „4" -koszty według rodzajów, lub konta zespołu „5"

MA: konto zespołu „3" -rozliczenie zakupu

Rozliczenie zakupu oznacza w tym miejscu dostawy niefakturowane, które powinny zostać wykazane w pasywach bilansu sporządzanego za 2008r, w miejscu B.III.2 lit. D jako „zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, z tytułu dostaw i usług".