Nowe zasady zwrotu podatku VAT za zakupy

Nowe zasady zwrotu podatku VAT za zakupy poza granicami Polski.

 

Dotacje unijne

Od 01.01.2010r następuje zmiana określająca nowe zasady zwrotu VAT podatnikom Unii Europejskiej, związana z wprowadzeniem dyrektywy Rady z 12.02.2008r nr 2008/9/WE. Zgodnie z wprowadzoną dyrektywą wnioski będą składane w formie elektronicznej, w państwie właściwym dla siedziby podatnika, a nie jak do tej pory w państwie, w którym dokonywano zakupów. Został wydłużony termin na wystąpienie o zwrot VAT do dnia 30 września roku kalendarzowego następującego po okresie zwrotu (do tej pory był to termin 30 czerwca). Przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać o zwrot za okresy minimum trzymiesięczny lub za cały rok podatkowy.

Po zmianie wystarczy do wniosku załączyć w formie elektronicznej kopie dokumentów importowych, a nie jak do tej pory oryginałów. Przed dalszym przesłaniem wniosku do państwa członkowskiego, które będzie dokonywać  zwrotu, państwo siedziby płatnika będzie wstępnie weryfikować , czy wnioskodawca jest płatnikiem VAT, czy nie wykonuje transakcji wyłącznie zwolnionych od VAT, lub czy nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Po otrzymaniu wniosku państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o dacie otrzymania wniosku oraz w terminie 4 miesięcy od tej daty musi powiadomić przedsiębiorcę o podjętej decyzji o zwrocie VAT. Kwota zwrotu podatku nie może być niższa niż równowartość w złotych 400 euro w wypadku okresu krótszego niż rok podatkowy (ale nie krótszego niż 3 miesiące) i 50 euro w wypadku zwrotów dotyczących całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące roku. Faktura lub dokument, który ma być podstawą zwrotu nie może opiewać na niższa kwotę niż równowartość w złotych 250 euro.

Wypłata zatwierdzonej kwoty powinna nastąpić nie później niż do 10 dni roboczych od chwili powiadomienia o decyzji.  W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych informacji dotyczących decyzji o zwrot VAT, termin na jej podjęcie może zostać wydłużony do 8 miesięcy. W razie opóźnienia wypłaty przedsiębiorcy będą przysługiwały odsetki liczone od dnia następującego po upływie terminu do wypłaty.Previous page: Dotacje unijne
Next page: Cennik