Zwrot podatku VAT


Zwrot podatku VAT od zakupionych materiałów budowlano-remontowych.

Podatnicy, którzy od dnia 1 maja 2004 roku ponosili wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem lub budową, mogą odzyskać ich część od urzędu skarbowego.  Ponieważ z dniem 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, wzrosła stawka VAT na materiały budowlane z 7% na 22%, dokonując zakupu tych materiałów można się ubiegać o zwrot części podatku VAT.  Do zwrotu ma prawo osoba, która poniosła wydatki na budowę domu, nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę budynku na cele mieszkalne, jego części lub pomieszczenia na cele mieszkalne, lub remont budynku lub lokalu mieszkalnego.  Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego zawiera załącznik do ustawy. Wykaz materiałów budowlanych uwzględniających materiały, które do dnia 30 kwietnia 2004r. były opodatkowane stawką 7% a od 1 maja 2004r zostały opodatkowane stawką 22% określa obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005r.

Prawo do zwrotu nie przysługuje osobie, która dokonywała zakupu materiałów jako podatnik podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Osoba ubiegająca się o zwrot musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane lub tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z Prawem Budowlanym, potrzebne jest takie pozwolenie.

W celu uzyskania części zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych należy posiadać faktury VAT dokumentujące dokonanie zakupów oraz złożyć wniosek do urzędu skarbowego, zgodnie z deklaracjami VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B. Kwota zwrotu obliczana jest jako 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

  • W przypadku robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę: 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (cena taka, jak przyjmowana na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku)
  • W przypadku robót nie wymagających pozwolenia na budowę: 30m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (cena taka, jak przyjmowana na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku).

Jeżeli podatnik korzystał z ulgi budowlanej i odliczenia wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota do zwrotu (w okresie obowiązywania ustawy) jest równa 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej niż 9.959% kwoty wyliczonej w sposób powyżej opisany.

W przypadku pozostawania w związku małżeńskim, można złożyć wniosek wspólnie z małżonkiem. Jeżeli każdy z małżonków składa wniosek osobno, w dwóch różnych urzędach skarbowych, małżonkowie muszą zawiadomić o złożeniu wniosku urząd właściwy dla drugiego małżonka.

Wniosek może zostać złożony raz w roku , należy do niego załączyć kopie:

  • pozwolenia na budowę,
  • lub jeżeli dokonywany był remont - dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego
  • faktur dokumentujących poniesienie wydatków.

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie wraz z określeniem kwoty zwrotu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli prawidłowość składanego wniosku nie wzbudza wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu bez wydania decyzji.