Księgowość - artykuły

Zwrot podatku VAT od zakupionych materiałów budowlano-remontowych.

Podatnicy, którzy od dnia 1 maja 2004 roku ponosili wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem lub budową, mogą odzyskać ich część od urzędu skarbowego.  Ponieważ z dniem 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, wzrosła stawka VAT na materiały budowlane z 7% na 22%, dokonując zakupu tych materiałów można się ubiegać o zwrot części podatku VAT. Czytaj całość

Jak umorzyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o. może dokonać umorzenia udziałów tylko w przypadku, gdy przewiduje to umowa spółki. Umorzenie musi być podjęte uchwałą zgromadzenia wspólników, która musi określać wysokość wynagrodzenia , które przysługuje wspólnikowi za umorzony udział.

Umorzenie polega na unicestwieniu praw udziałowych związanych z udziałem i jednocześnie części kapitału zakładowego. Po umorzeniu udziału w spółce z o.o. następuje koniec bytu prawnego udziału i utrata praw i obowiązków majątkowych przysługujących udziałowcowi. Czytaj całość

Pełna księgowość a zakładowy plan kont

Każda firma będąca na pełnej księgowości i prowadząca księgi handlowe musi posiadać zdefiniowany zakładowy plan kont. Pełna księgowość wymusza więc na przedsiębiorcy stworzenie zakładowego planu kont, za pomocą którego dokonuje się rejestrowania zdarzeń mających miejsce w przedsiębiorstwie, aktywów i pasywów. W zależności od charakteru prowadzonej działalności: świadczenie usług, handel towarami, produkcja wybiera się również model rachunku kosztów: rodzajowy lub kalkulacyjny. Czytaj całość


Pełna księgowość – zmiana limitów

Od 2009 roku na pełną księgowość przejdą firmy, które osiągnęły w 2008 roku przychody wyższe niż 4.089.960 zł. To o wiele większy limit niż obowiązywał w 2007 roku. Przypomnijmy, że pełna księgowość była wymagana poprzednio po przekroczeniu limitu, który wynosił 800.000 EURO, a obecnie został zwiększony do 1.200.000 EURO. Wzrost limitu wynika z Ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (DZ.U. z 2008 roku nr 144, poz. 900). Nowelizacja zakładała umożliwienie rezygnacji z prowadzenia pełnej księgowości w postaci ksiąg rachunkowych w trakcie roku.Czytaj całość


Sprawozdawczość finansowa - nowelizacja

Księgowość podatkowa będzie musiała zostać rozszerzona o dodatkową sprawozdawczość operacji finansowych. Zgodnie z projektem nowelizacji i wdrożeniem do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE, która dotyczy przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy(...) Czytaj całość


Ujawnienie środka trwałego używanego dla celów firmowych

Środek trwały używany dla celów firmowych można ujawnić w księgach rachunkowych na podstawie np. protokołu przekazania lub protokołu inwentaryzacji. Są to wewnętrzne dowody jednostki, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości mogą być podstawą zapisów w księgach rachunkowych pełnej księgowości. Czytaj całość


Zakładowy plan kont - rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów na przełomie roku w zakładowym planie kont. W zakładowym planie kont, przy zakończeniu roku podatkowego szczególne znaczenie mają konta zespołu "6" - „rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów". Na kontach zespołu 640-650 uwzględniamy koszty rozliczane w czasie, według zasad określanych w art...Czytaj całość


Zasada memoriałowa a zakończenie roku

Jeżeli jednostka otrzyma fakturę wystawioną w 2009r dotyczącą kosztów z 2008r, powinna ująć koszty w księgach rachunkowych grudnia 2008r. Taki sposób zarachowania kosztów jest zgodnyz zasadą memoriału, art. 6, ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zasada memoriałowa zobowiązuje jednostki do Czytaj całość


Zasady księgowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Zasadę księgowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów można rozpatrywać w dwóch aspektach:

1.      Gdy otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta unijnego potwierdzającą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przed dniem powstania obowiązku podatkowego (czyli piętnastego następnego miesiąca po dacie nabycia towarów)

2.      Gdy kontrahent unijny nie wystawił faktury, bądź wystawił ja po dacie powstania obowiązku podatkowego. Czytaj całość

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość odliczenia VAT od zakupu samochodów.

Od 01 stycznia 2010 roku Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w projekcie znowelizowanej Ustawy o podatku od towarów i usług.  Zgodnie z tym projektem kupując samochód o masie do 3,5 tony przedsiębiorstwo mogłoby odliczyć tylko 60%, ale nie więcej niż 6 tys. złotych VAT zawartego w wartości pojazdu.

Czytaj całość

Dotacje unijne

Od 01 stycznia 2010 roku Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w projekcie znowelizowanej Ustawy o podatku od towarów i usług.  Zgodnie z tym projektem kupując samochód o masie do 3,5 tony przedsiębiorstwo mogłoby odliczyć tylko 60%, ale nie więcej niż 6 tys. złotych VAT zawartego w wartości pojazdu.

Czytaj całość