Pełna księgowość - zmiana limitów


Od 2009 roku na pełną księgowość przejdą firmy, które osiągnęły w 2008 roku przychody wyższe niż 4.089.960 zł. To o wiele większy limit niż obowiązywał w 2007 roku. Przypomnijmy, że pełna księgowość była wymagana poprzednio po przekroczeniu limitu, który wynosił 800.000 EURO, a obecnie został zwiększony do 1.200.000 EURO. Wzrost limitu wynika z Ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (DZ.U. z 2008 roku nr 144, poz. 900). Nowelizacja zakładała umożliwienie rezygnacji z prowadzenia pełnej księgowości w postaci ksiąg rachunkowych w trakcie roku. Prawo do tego przewidziane zostało dla firm, których obroty za rok 2007 nie przekroczyły 4.553.000 zł (czyli równowartość 1.200.000 EURO po przeliczeniu według kursu z dnia 30 września 2007 roku). Przedsiębiorcy ci mogli przejść na książkę przychodów i rozchodów od dnia 1 września 2008 roku.

Przychody, które powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu limitu przy przejściu na pełną księgowość, to przychody netto ze sprzedaży towarów, przychody netto ze sprzedaży materiałów i produktów, przychody z tytułu operacji finansowych , przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych, przychody z odpłatnego zbycia wartości niematerialnych i prawnych, otrzymane kary umowne. Kontrowersyjne jest, że ustawa o rachunkowości określa węższy zakres przychodów niż ustawa o podatku dochodowym PIT, należy zwrócić uwagę, że ustalając zakres limitu przejścia na pełną księgowość należy brać pod uwagę wszystkie przychody z działalności gospodarczej.

Przekroczenie limitu przychodów jest ważne dla: osób fizycznych jednoosobowo prowadzących działalność; spółek cywilnych, w których wspólnikami są osoby fizyczne; spółek jawnych, w których wspólnikami są osoby fizyczne; spółek partnerskich. Inne podmioty prowadzące działalność (w tym osoby prawne: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne) są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, zgodnie z ustawą o rachunkowości, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Te przedsiębiorstwa pełna księgowość obowiązuje bez względu na wspomniane powyżej limity.