Pełna księgowość a zakładowy plan kont


Każda firma będąca na pełnej księgowości i prowadząca księgi handlowe musi posiadać zdefiniowany zakładowy plan kont. Pełna księgowość wymusza więc na przedsiębiorcy stworzenie zakładowego planu kont, za pomocą którego dokonuje się rejestrowania zdarzeń mających miejsce w przedsiębiorstwie, aktywów i pasywów. W zależności od charakteru prowadzonej działalności: świadczenie usług, handel towarami, produkcja wybiera się również model rachunku kosztów: rodzajowy lub kalkulacyjny.

Zakładowy plan kont jest formalnym dokumentem firmowym, będącym częścią systemu księgowego. Każdy przedsiębiorca prowadzący księgi w formie pełnej księgowości musi posiadać zakładowy plan kont, zatwierdzony przez organa zarządzające firmą. Jest to spis numerów kont przedsiębiorstwa i zasady księgowania na tych kontach wszystkich operacji, które mogą się wydarzyć podczas prowadzonej działalności. Zasady tworzenia planu kont określone są w ustawie o rachunkowości, zgodnie z nimi w zakładowym planie kont należy przedstawić:

  • Konta księgi głównej – syntetykę

  • Zasady rozbudowy kont syntetycznych i funkcjonowanie kont analitycznych

  • Metodę ewidencji analitycznej, która będzie stosowana dla określonej grupy rzeczowych składników majątku obrotowego

  • Zasady wyceny rzeczowego majątku obrotowego

  • Stosowane metody amortyzacji dla grup majątku trwałego

Podmioty prowadzące pełną księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, posługują się dziewięcioma zespołami kont, o nadawanych numerach od zera do ośmiu. Konta syntetyczne posiadają trzycyfrowe numery, przy czym pierwsza cyfra pochodzi od zespołu, do którego należy dane konto. Tworząc konta analityczne posługujemy się syntetyką danego konta i rozbudowujemy ją odpowiednio do potrzeb firmy, w formie przewidzianej zazwyczaj przez program księgowy. Rozbudowując syntetykę można posługiwać zarówno cyframi jak i literami. Rozbudowane konta analityczne mogą posiadać taką samą lub różną liczbę znaków.

Przykładowo syntetyka dla rozrachunków z odbiorcami może mieć numer konta: 201; analitykę można rozbudować jako konto syntetyczne- litera O charakteryzująca odbiorcę- kolejny numer kontrahenta: konto analityczne będzie wyglądało: 201-O-1 bądź 201-O-001. Rozbudowując syntetykę przy pomocy samych cyfr każdej cyfrze możemy nadać odrębne znaczenie np.: konto syntetyczne- cyfra 1 odpowiadająca jednostkom powiązanym – liczba odpowiadająca numerowi kontrahenta w kartotece kontrahentów: 201-1-001, lub konto syntetyczne- cyfra 2 odpowiadająca jednostkom pozostałym – liczba odpowiadająca numerowi kontrahenta w kartotece kontrahentów: 201-2-001.