Podatek liniowy dla firm

Podatek liniowy dla firm?


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać podatek liniowy, jako rozliczenie podatku dochodowego. Wyboru należy dokonać w momencie założenia działalności lub do 20 stycznia na następny rok podatkowy.  Opodatkowania nie można zmienić w trakcie trwania roku. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym złagodziła wyłączenie zastosowania stawki 19%, znosi dotychczasowe ograniczenie możliwości korzystania z uprawnienia do płacenia podatku według stawki 19%, gdy przedsiębiorca uzyskiwał z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Intencją powyższego ograniczenia jest powstrzymanie osób dotychczas zatrudnionych na etacie od przechodzenia na samozatrudnienie. Wyeliminowanie w takich przypadkach możliwości opodatkowania według stawki 19% zmniejsza korzyści podejmowania przez byłych pracowników działalności gospodarczej. Ponadto osoby, które dotychczas zarabiały najwięcej i  zajmowały ważne stanowiska, mogą bez problemu ominąć omawiany warunek: wystarczy podpisać umowę z zaprzyjaźnionym przedsiębiorstwem, które refakturuje ten koszt na byłego pracodawcę lub odpowiednio sformułować zakres umowy. Ustawodawca nie sprecyzował co będzie dowodem wykonywania czynności odpowiadających czynnościom wykonywanym uprzednio w ramach zatrudnienia, a nie wszystkie stanowiska bezwarunkowo definiują zakres wykonywanej pracy i nie każdy pracodawca przedstawia swoim pracownikom szczegółowy zakres obowiązków.

Podatek liniowy nie jest możliwy do zastosowania również wówczas, gdy rozpatrujemy przychody otrzymywane przez menedżera z kontraktu menedżerskiego, gdyż są one traktowane przez ustawę o podatku  dochodowym od osób fizycznych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt. 9 PDOF, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego tytułu umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem nawet jeżeli świadczenie usług zarządzania zgłoszone będzie do ewidencji działalności gospodarczej, a działalność menedżera będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to dla celów podatkowych przychody z tytułu kontraktu menadżerskiego nie będą klasyfikowane jako przychody z działalności gospodarczej, lecz jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zatrudnieni na podstawie kontraktów menedżerskich nie mogą stosować do przychodów osiągniętych z tytułu kontraktu menedżerskiego tzw. liniowej stawki podatku dochodowego. Przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych z uwzględnieniem skali podatkowej.

Osoby fizyczne, które mogą się rozliczać wg podatku liniowego, płacą 19% podatku od dochodu bez względu na jego wielkość, odliczyć od dochodu mogą jedynie zapłacone składki społeczne ZUS, a od podatku zapłacone i podlegające odliczeniu w wysokości 7,75% podstawy wymiaru: składki zdrowotne ZUS. Wybór tego opodatkowania opłaca się więc jeżeli podatnik osiąga dochody wyższe niż próg skali podatkowej: 85.528 zł.

Rozliczenia rocznego należy dokonać na formularzu PIT-36L, bez  względu na to, czy podatnik uzyskał dodatkowe dochody ujmowane w innym formularzu PIT, czy też nie.

Osoby składające PIT-36L mogą być zobowiązane do złożenia oprócz PIT-36L również PIT-36 albo PIT-37, PIT-28, PIT-16A, w zależności od sytuacji.