Ujawnienie środka trwałego


Środek trwały używany dla celów firmowych można ujawnić w księgach rachunkowych na podstawie np. protokołu przekazania lub protokołu inwentaryzacji. Są to wewnętrzne dowody jednostki, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości mogą być podstawą zapisów w księgach rachunkowych pełnej księgowości. Odpisy amortyzacyjne i umorzenie środka trwałego dokonywane są zgodnie z zasadą zawartą w artykule 32 ust 1 Ustawy o rachunkowości w drodze systematycznego, planowego, rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres. Ustawa o rachunkowości nie jest zbieżna z Ustawą o podatku dochodowym i można różnie księgować zapisy bilansowe i zapisy podatkowe. Księgowość podatkowa musi być zgodna z Ustawą o podatku dochodowym. Rozpoczęcie amortyzacji ujawnionego środka trwałego następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji.